Bel ons nu!
06 457 43 160

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten hoe ook genaamd van El Thoro Events.

Artikel 2
De in het aanbod van producten/diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij er bij het product of dienst staat aangegeven dat de prijs inclusief btw is.

Artikel 3
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat El Thoro Events het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Jongeren onder de 16 mogen uitsluitend deelnemen onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

Artikel 4
De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de overeen gekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

De betaling van de verschuldigde contributie per overeen gekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuw termijn.

Indien betaling op de hierboven beschreven wijze achterwegen blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stortnering om welke reden dan ook, wordt het incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt 9,- euro administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de pashouder na deze periode van 2 weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van El Thoro Events om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door El Thoro Events worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Artikel 5
El Thoro Events behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is El Thoro Events gerechtigd gesloten te zijn zonder dat zal leiden tot contributie vermindering of teruggave.

Artikel 6
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk op te zeggen. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 7
Het gebruik maken van de materialen is geheel voor eigen risico van cliënt. El Thoro Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van cliënt. El Thoro Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van cliënt.

Artikel 8
In geval El Thoro Events aansprakelijk zou worden geoordeeld , dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat assuradeuren in het onderhavige geval uitkeren.

Artikel 9
Alle offertes en aanbiedingen van El Thoro Events zijn geheel vrijblijvend. Bij annulering van de reservering minder dan 4 weken van tevoren is 50% van de vergoeding verschuldigd, bij annulering minder dan één week van tevoren is 100% van de vergoeding verschuldigd. El Thoro Events is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor aanvang van de ter beschikkingstelling van de faciliteiten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven. Het is uitsluitend ter beoordeling van El Thoro Events of en in hoeverre een activiteit doorgang kan vinden.

Artikel 10
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. Betaling dient te geschieden tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van reserveringen dient ter bevestiging van de reservering 50% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Betaling van het resterende bedrag dient op de dag van deelname te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet betaling conform het voorgaande behoudt El Thoro Events zich het recht voor de boeking te annuleren en de kosten aan deze annulering door te belasten op de cliënt. Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van El Thoro Events of op een door El Thoro Events aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet of niet tijdige betaling ontstaat van rechtswege verzuim en is zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd het recht van El Thoro Events buitengerechtelijke incassokosten te vorderen conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 11
Klachten zowel over El Thoro Events verleende diensten, verrichte werkzaamheden, ter beschikking gestelde zaken en/of door El Thoro Events uitgeschreven facturen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij El Thoro Events te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben. Wanneer reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Artikel 12
El Thoro Events is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden die op de website staan, en behoudt zich het recht voor om foutieve benoemingen, schrijffouten, drukfouten en stijlfouten in alle communicatievormen die betrekking hebben op El Thoro Events aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor al onze activiteiten, arrangementen en workshops.